POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

  1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES D’ÚS

La utilització del lloc web hotelarturo.cat propietat de Roser Mir Faurat, amb NIF: 40.830.075S, d’ara endavant HOTEL ARTURO, és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per a qui accedeix al mateix, d’ara endavant l’Usuari, de totes les condicions generals d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta adreça, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves la present POLÍTICA de PRIVACITAT abans de realitzar qualsevol tipus d’operació, visionat, utilització… etc  amb aquests llocs web. L’Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de forma contrària al que disposa la legislació vigent. HOTEL ARTURO es reserva el dret a retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquestes Condicions Generals d’Ús. HOTEL ARTURO es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions generals d’ús així com qualsevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos.

 

  1. OBJECTE

HOTEL ARTURO, proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat.  En hotelarturo.catpodrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per HOTEL ARTURO.  Aquests enllaços provenen d’altres fonts d’informació, no suposant la seva inclusió recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant HOTEL ARTURO declina tota responsabilitat que pogués sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en el Lloc Web pertanyen a HOTEL ARTURO o als seus llicenciants, excepte en l’esmentat en l’apartat anterior referent a hipervincles. HOTEL ARTURO és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. Per tant, l’Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal com es presenta ia descarregar en un sol ordinador una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’Usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de hotelarturo.cat així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. HOTEL ARTURO autoritza l’establiment d’enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les següents condicions: que l’enllaç no s’estableixi des d’una web els continguts resultin contraris a la llei, a la moral i l’ordre públic, que no es ofereixi una imatge de HOTEL ARTURO o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada, que no es creï la impressió que hi ha una inexistent relació o vinculació comercial entre HOTEL ARTURO i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea el enllaç, quan aquest no sigui el cas, que no es creï la impressió que els continguts o web de HOTEL ARTURO pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual s’estableix l’enllaç.

 

  1. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d’accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament: Realitzar actuacions que puguin produir a la web o mitjançant la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes HOTEL ARTURO o a tercers. Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l’enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa. HOTEL ARTURO no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de HOTEL ARTURO.

 

  1. CONDICIONS LEGALS D’INFORMACIÓ GENERAL

HOTEL ARTURO en compliment amb el que disposa l’art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l’accés, per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions. Així com, adoptant les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

 

  1. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES

HOTEL ARTURO compleix amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, i altra legislació que la desenvolupa, com la recent RGPD, Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,  que regula que s’apliquin les mesures tècniques necessàries per tal de garantir que el tractament de les dades és d’acord amb la normativa. Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l’accés a determinada informació i contingut, l’Usuari haurà prèviament donar-se d’alta com a tal, havent d’acceptar en la forma establerta en el mateix, d’acord amb la LOPD, el tractament de les seves dades personals , per poder ser incorporat al nostre fitxer. HOTEL ARTURO es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a aquest efecte ia atendre les peticions d’informació sol·licitades per l’Usuari, sent el responsable del tractament HOTEL ARTURO. D’altra banda, s’informa als Usuaris de l’ús de cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l’ús del nostre lloc web. Les cookies que utilitza HOTEL ARTURO són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l’Usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l’Usuari. La identitat de l’Usuari mai és inserida directament en la cookie i per tant no se li pot identificar. El protocol utilitzat es tracta d’un protocol sense estat, el que significa que no té mitjans per relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines li hagi pogut enviar, fins i tot encara que ens hàgim connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

 

  1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

HOTEL ARTURO declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites al seu web es vegin impossibilitades o dificultades a causa d’una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a HOTEL ARTURO, o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no. Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades. HOTEL ARTURO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el web hotelarturo.catamb els límits establerts a la llei, HOTEL ARTURO no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Copyright 2020 – Hotel Arturo – Tots els drets reservats.